Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Art. 1 Toepasselijkheid

1.1 De rechtsverhouding tussen OrangeParts.com B.V. (hierna te noemen de "Verkoper") en de Koper zijn uitsluitend onderworpen aan de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, de Bijzondere Verkoopvoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden eigen aan elke individuele verkooptransactie.

1.2 De Bijzondere Verkoopvoorwaarden bestaan uit de Richtlijnen voor het retourneren van Producten, de Voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke diensten die Verkoper kan aanbieden, zoals training, reparatie, etc., op de verzendingsmodaliteiten van Verkoper, etc. De Aanvullende Voorwaarden eigen aan elke individuele verkooptransactie bestaan uit de offerte en/of de orderbevestiging en/of verzendinformatie en/of enig ander schriftelijk contract tussen Verkoper en Koper.

1.3 De Algemene Verkoopvoorwaarden, de Bijzondere Verkoopvoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden zijn bindend na bevestiging door Verkoper van de bestelling van Koper en worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Overeenkomst".

1.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de Bijzondere Verkoopsvoorwaarden, hebben de Bijzondere Verkoopsvoorwaarden voorrang. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Bijzondere Verkoopvoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden, hebben de Aanvullende Voorwaarden voorrang. 

1.5 Het nalaten of uitstellen door de Verkoper van de handhaving of gedeeltelijke handhaving van enige bepaling van de Overeenkomst zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige van zijn rechten onder de Overeenkomst, nu of in de toekomst. 

1.6 De Verkoper deelt zijn Algemene en zijn Bijzondere Verkoopsvoorwaarden aan de Koper mee door middel van een link naar zijn specifieke webpagina.

1.7 Koper kan niet eenzijdig of stilzwijgend afwijken van de Overeenkomst op welke wijze dan ook (bijvoorbeeld door eenvoudig gedrag). De Overeenkomst sluit de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van Koper uit. Koper erkent dan ook dat zijn algemene of bijzondere voorwaarden niet van toepassing zijn op de Overeenkomst.  

1.8 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de Overeenkomst op elk ogenblik te wijzigen, door aankondiging op zijn specifieke webpagina. Dergelijke wijziging is bindend na aanvaarding door de Koper van de orderbevestiging van de Verkoper gedateerd vijftien (15) of meer kalenderdagen later dan de wijzigingsdatum. 

1.9 De Overeenkomst vervangt alle schriftelijke of mondelinge regelingen, contracten, voorstellen en toezeggingen met betrekking tot het in de Overeenkomst beschreven voorwerp, die op een eerdere datum zijn aangegaan.

 

Art. 2 Offertes en opdrachten

2.1 Offertes zijn gratis en ondeelbaar. De offerteprijzen zijn geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Een offerte is een louter voorstel van de Verkoper en bindt de Verkoper niet, zelfs niet na aanvaarding door de Koper. Enkel de schriftelijke aanvaarding door de Verkoper via orderbevestiging creëert een Overeenkomst. 

2.2. Verkoper gaat uit van de juistheid van de door Koper verstrekte inlichtingen, tekeningen en andere gegevens en mag deze als basis voor zijn offerte gebruiken. Indien de Koper zelf een bestelling plaatst onder vermelding van referenties aan de Verkoper, dan gaat de Verkoper ervan uit dat deze overeenstemmen met het effectief gevraagde Produkt. 

2.3 Hoewel alle afbeeldingen, maten, capaciteiten, gewichten en andere gegevens met betrekking tot machines en onderdelen, prijslijsten, aanbiedingen opgenomen in de catalogus of de website van verkoper of demomodellen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, gelden zij slechts bij benadering en zijn zij louter informatief en derhalve vrijblijvend gegeven. 

 

Art. 3 Onderwerp

3.1 Het onderwerp van elke individuele verkooptransactie wordt uitdrukkelijk omschreven in de Overeenkomst en heeft betrekking op de daarin beschreven heftruck onderdeel(en), (behandelings)apparatuur, gereedschap(en), machine(s) en/of dienst(en). Het onderwerp wordt hierna aangeduid als de "Producten". 

3.2 De Koper is volledig verantwoordelijk voor de keuze van de Producten. De Producten zijn standaardartikelen die niet specifiek zijn gemaakt voor de behoeften van de Koper, of artikelen die de Verkoper, op verzoek van de Koper, heeft aangepast om te voldoen aan de specificaties die door de Koper zijn beschreven. De Verkoper is vrij van elke verantwoordelijkheid indien zou blijken dat de Producten niet beantwoorden aan de specifieke behoeften van de Koper, terwijl de Producten wel beantwoorden aan de door de Koper beschreven specificaties. 

 

Art. 4 Prijs

4.1 De prijs voor de Producten is bepaald in de Overeenkomst (hierna te noemen de "Koopprijs"). De Koopprijs is exclusief BTW, belastingen en heffingen, invoer- of uitvoerrechten. 

In de Koopprijs zijn niet begrepen de kosten van levering of afhaling van de Producten, noch de kosten van eventuele montage, installatie en inbedrijfstelling of, in voorkomend geval, ingebruikneming van de Producten

dienst (hierna de "Kosten" genoemd). De Kosten zijn ten laste van de Koper en zullen afzonderlijk worden gefactureerd, en zullen zelf exclusief BTW, belastingen en heffingen zijn, die bovenop de Kosten verschuldigd zijn.

 

Art. 5 Betaling

5.1 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient Koper de Koopprijs en de Kosten binnen veertien (14) dagen na factuurdatum van Verkoper te voldoen door overmaking op het op de factuur vermelde rekeningnummer, onder vermelding van de gegevens zoals op de factuur vermeld. De Verkoper heeft echter het recht om een aanbetaling of zelfs volledige betaling te vragen voorafgaand aan de levering. Het indienen van een klacht, in overeenstemming met Art. 9.2 of 9.3, ontslaat de Koper niet van zijn verplichting om binnen de gestelde termijn te betalen. Op schriftelijk verzoek van de Koper, voor een periode van maximaal dertig (30) dagen, zal de Verkoper de Koper een kopie bezorgen van de vrachtbrief die werd opgesteld bij de levering van de Producten aan de Koper. De Koper erkent dat indien hij niet binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum om een vrachtbrief heeft verzocht, de Verkoper niet verplicht is de vrachtbrief te verstrekken en de Producten geacht worden te zijn geleverd.

5.2 De Koopprijs en de Kosten zijn pas effectief betaald vanaf het moment dat deze daadwerkelijk door de Verkoper zijn ontvangen. 

5.3 Indien de Koper schriftelijk instemt met betaling via cheque of wissel, geldt het tekenen van de wissel of cheque slechts als betaling op 2/4 (00410) v05 - jan 2012 de dag dat de Verkoper het bedrag van de wissel of cheque onvoorwaardelijk ontvangt.

5.4 De koper is niet gerechtigd de betaling van de koopprijs op te schorten en/of te vertragen, noch zijn schuld jegens de verkoper te verrekenen, zelfs niet in geval van vorderingen in verband met deze koop en uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen in een gerechtelijke procedure.

5.5 Indien Verkoper enige omstandigheid bekend wordt waardoor de financiële positie van Koper substantieel kan verslechteren, alsmede wanneer een Koper zijn wissel niet tijdig accepteert, dan zijn alle openstaande bedragen, inclusief die waarvoor Koper aansprakelijk is jegens aan Verkoper gelieerde ondernemingen, onmiddellijk opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling vereist is. In voornoemd geval heeft de Verkoper eveneens het recht om, onmiddellijk en zonder opzeggingstermijn, naar eigen goeddunken, de Overeenkomst op te schorten of zelfs te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, ingeval de financiële toestand van de Koper van dien aard is geworden dat zijn prestaties in het gedrang komen. In een dergelijk geval is de Koper aansprakelijk voor elke vorm van schadevergoeding en onder voorbehoud van het recht op schadevergoeding van de Verkoper. 

5.6 Indien de Koper bij het plaatsen van de bestelling vraagt om de facturatie aan een derde over te dragen, blijft de Koper, niettegenstaande de facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de nakoming van alle verbintenissen. 

 

Art. 6 Overdracht van eigendom en risico

6.1 De Producten zijn voor risico van de Koper vanaf het moment van levering.

6.2 De eigendom van de Producten blijft bij Verkoper tot het moment van volledige betaling van de Koopprijs en de Kosten, of tot de levering, al naar gelang welke het laatst plaatsvindt. Bijgevolg wordt de eigendomsoverdracht uitgesteld tot op het ogenblik van de levering of tot op het ogenblik van de volledige betaling van de Koopprijs en de Kosten, al naargelang welk ogenblik het laatst valt. 

6.3 Koper is gerechtigd de Producten waarvan de eigendom nog niet op Koper is overgegaan, in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.

 

Art. 7 Levering

7.1 Levering aan een Koper die gevestigd is binnen de Europese Economische Ruimte geschiedt EXW OrangeParts.com B.V., Nijmegen (Incoterms 2010), en aan een Koper die gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte geschiedt FCA OrangeParts.com B.V., Nijmegen , (Incoterms 2010), tenzij Verkoper en Koper in de Overeenkomst schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien in afwijking van het vorenstaande schriftelijk is overeengekomen dat de Producten bij Koper of op een door Koper aangegeven adres zullen worden afgeleverd, dan kan deze aflevering plaatsvinden in afwezigheid van Koper. In dat geval zal, met inachtneming van Art. 5.1 geldt in dat geval de vrachtbrief als bewijs van levering. 

7.2 In geval van schade aan de verpakking en/of een onvoldoende aantal verpakkingen, dient Koper dit op het moment van aflevering van de Producten op de vrachtbrief te vermelden, voor zover deze beschikbaar is. Hij dient Verkoper hiervan schriftelijk, per fax verzonden binnen twaalf (12) uur na aflevering van de Producten, in kennis te stellen. 

7.3 Levertijden zijn slechts indicatief en zijn voor Koper niet van wezenlijke betekenis. Laattijdige levering of materiële onmogelijkheid om de Overeenkomst uit te voeren kan geen reden zijn voor schadevergoeding ten laste van de Verkoper, of weigering door de Koper om de Producten in ontvangst te nemen. 

7.4 Een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat de Verkoper in het bezit is van alle voor de uitvoering van de levering noodzakelijke gegevens en bescheiden. 

7.5 De Koper kan zich niet beroepen op een te late levering door de Verkoper om de Overeenkomst te ontbinden. 

 

Art. 8 Recht van retentie

8.1 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling door de Koper van de Koopprijs en/of Kosten, heeft de Verkoper een retentierecht op alle zaken en documenten die hem door de Koper ter hand zijn gesteld, tot volledige betaling van het openstaande bedrag, vermeerderd met rente en kosten. 

 

Art. 9 Staat van de produkten en waarborg door de Verkoper

9.1 Tweedehands Producten worden door de Koper ontvangen in hun staat op het moment van de levering. De inontvangstneming van de tweedehands Producten door de Koper op het ogenblik van de levering, zoals bepaald in de Incoterm in Art. 7.1, houdt aanvaarding van de Producten in. 

9.2 Indien de Koper van mening is dat de nieuwe Producten niet conform de bestelling zijn of zichtbaar beschadigd zijn, dient de Koper binnen 48 uur na levering van de Producten een schriftelijke klacht in te dienen bij de Verkoper. Indien de Verkoper binnen voornoemde termijn geen schriftelijke klacht van de Koper heeft ontvangen, wordt de Koper verondersteld de Producten te hebben aanvaard. 

9.3 Verborgen gebreken moeten door de Koper aan de Verkoper worden gemeld binnen een termijn van acht (8) werkdagen nadat zij door de Koper zijn ontdekt of normaliter hadden moeten worden ontdekt, per aangetekende brief aan de Verkoper, en in ieder geval binnen een termijn van drie (3) maanden na de datum waarop de Producten werden geleverd. 

9.4 Wat betreft Producten die op maat zijn gemaakt en gereviseerde Producten is Verkoper bovendien alleen verantwoordelijk voor verborgen gebreken die de essentiële onderdelen van de Producten aantasten en die Koper verplichten tot radicale reparaties in die mate dat Koper de Overeenkomst nooit zou hebben ondertekend als hij op de hoogte zou zijn geweest van deze verborgen gebreken. 

9.5 De Verkoper hoeft de Koper niet te vrijwaren indien: 

 9.5.1 de Koper of een derde reparaties of wijzigingen aan de Producten heeft uitgevoerd of heeft getracht dit te doen; of 

 9.5.2 De gebreken zijn het gevolg van onjuist of abnormaal gebruik, bijvoorbeeld het gebruik van de Producten voor andere doeleinden dan die waarvoor zij redelijkerwijs geschikt zijn, overbelasting, ondeskundig gebruik op een wijze die niet overeenstemt met de instructies voor correct gebruik, montage, onderhoud, installatie of gebruik dat niet in overeenstemming is met de technische of veiligheidsnormen die gelden voor de plaats waar de Producten worden gebruikt; of

 9.5.3 schade optreedt die verband houdt met gebruikelijke slijtage, met gebreken veroorzaakt door onervarenheid en/of nalatigheid van de Koper, met overbelasting, met niet-geautoriseerde interventies, met toevallige gebeurtenissen en met overmacht; of 

 9.5.4 De gebreken niet tijdig (d.w.z. binnen de in art. 9.3 en 9.4 genoemde termijnen) gedetailleerd schriftelijk aan de Verkoper zijn gemeld overeenkomstig de Bijzondere Verkoopvoorwaarden, in het bijzonder de Richtlijnen inzake retourzendingen van producten. 

9.6 Indien Producten een gebrek aan overeenstemming, een zichtbare schade of een verborgen gebrek vertonen zoals hierboven vermeld, en na onderzoek door de technici van de Verkoper blijkt dat de Producten aangetast zijn door de gebreken, het gebrek aan overeenstemming of de zichtbare schade gemeld door de Koper, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Verkoper, volgens zijn deskundig inzicht en naar zijn keuze, ofwel de Producten kan herstellen of de Producten kan vervangen, ofwel een prijsvermindering kan toestaan, ofwel dat de Overeenkomst wordt ontbonden met terugbetaling van de Aankoopprijs en teruggave van de Producten. De Koper heeft niet het recht om bijkomende schadevergoeding te vragen.

9.7 De eigendom van Producten die de Verkoper heeft terugbetaald of vervangen, gaat automatisch over op de Verkoper. Alle kosten voor transport, douane, montage, demontage, reis- en verblijfkosten van de vertegenwoordigers van de Verkoper blijven ten laste van de Koper. 

9.8 Alle impliciete garanties of voorwaarden zijn uitgesloten voor zover de wet dit toestaat.

 

Art. 10 Klachten en terugzending van producten

10.1 Alle klachten en retourzendingen van Producten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Richtlijnen voor Retourzendingen van Producten, te vinden op de speciale webpagina van de Verkoper. 

 

Art. 11 Aansprakelijkheid

11.1 De volgende bepalingen beschrijven de volledige aansprakelijkheid van de Verkoper (met inbegrip van enige aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van zijn werknemers, agenten, vertegenwoordigers en onderaannemers) jegens de Koper met betrekking tot enige schending van de Overeenkomst en enige voorstelling, verklaring of onrechtmatig handelen of nalaten, met inbegrip van nalatigheid, voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst. 

11.2 Onverminderd de schade die rechtstreeks voortvloeit uit de niet-nakoming door de Verkoper van zijn uitdrukkelijke verbintenissen die hij uit hoofde van deze Overeenkomst is aangegaan, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend is ingevolge het toepasselijke recht. 

11.3 Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn ingevolge Art. 11.2 kan Verkoper jegens Koper nimmer aansprakelijk worden gehouden voor zuivere economische schade, gederfde winst, verlies aan zaken, verminderde goodwill of anderszins, in elk geval direct, indirect of gevolgschade, dan wel enige aanspraak op gevolgschadevergoeding, hoe ook ontstaan, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst. 

11.4 Indien de Verkoper aansprakelijk is volgens Art. 11.2, is het maximumbedrag van zijn aansprakelijkheid in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de Koopprijs. 

11.5 De Koper, die door derden wordt aangesproken als gevolg van schade veroorzaakt door een gebrek in de Producten die door de Koper aan derden zijn geleverd in welke vorm dan ook, is in geen geval gerechtigd een vordering tot verhaal tegen de Verkoper in te stellen. 

 

Art. 12 Schorsing en ontbinding

12.1 In geval van niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur met betrekking tot een lopende individuele verkooptransactie op de vervaldag zoals bepaald in Art. 5.1, heeft de Verkoper het recht te weigeren een nieuwe individuele verkooptransactie aan te gaan of de nakoming van zijn verbintenissen op te schorten in het kader van een lopende individuele verkooptransactie met de Koper. 

12.2 Onverminderd Art. 12.1 heeft Verkoper het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien Verkoper na het sluiten van de Overeenkomst kennis krijgt van enige omstandigheid die de financiële positie van Koper wezenlijk kan doen verslechteren. Indien de Verkoper de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst opschort, dient hij de Koper onverwijld van de opschorting in kennis te stellen. 4/4 (00410) v05 - jan 2012 12.3 Wanneer het Verkoper duidelijk is dat Koper zich aan een ernstige tekortkoming zal schuldig maken voordat Verkoper aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst ontbonden te verklaren. 

 

Art. 13 Diversen

13.1 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig worden verklaard, tast dit op geen enkele wijze de geldigheid van de overige bepalingen aan. Partijen verplichten zich om alles in het werk te stellen om een dergelijke nietige bepaling met wederzijds goedvinden te vervangen door een geldige bepaling die hetzelfde of grotendeels hetzelfde economische effect heeft als de nietige bepaling.  

13.2. Voor de duur van de zakenrelatie Verkoper-Koper slaat de Verkoper of een van zijn verbonden vennootschappen de door de Koper meegedeelde informatie (hierna de "Gegevens" genoemd) op in zijn klantenrelatiebestand overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien de Koper de Gegevens wenst te raadplegen en te verbeteren, dient hij dit aan te vragen door een aangetekende brief te sturen naar de commerciële dienst van de Verkoper. De Verkoper zal de Gegevens niet meedelen aan derden die niet verbonden zijn met de Verkoper. 

13.3 Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden werkdagen beschouwd als: Maandag tot en met vrijdag, behalve wanneer deze dag een officiële feestdag is in het land van de Verkoper.

 

Art. 14 Opdracht

14.1 De Verkoper kan de Overeenkomst of een deel ervan overdragen aan een persoon, firma of vennootschap.

14.2 De Koper is niet gerechtigd de Overeenkomst of enig deel daarvan over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. 

 

Art. 15 Toepasselijk recht

15.1 Ten aanzien van hetgeen niet uitdrukkelijk in de Algemene en Bijzondere Verkoopvoorwaarden en Aanvullende Voorwaarden is bepaald, verwijzen partijen naar het recht van het land waar Verkoper is gevestigd, dat op deze Overeenkomst van toepassing is. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Art. 16 Bevoegde rechter

16.1 Alle geschillen betreffende de interpretatie en de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde Rechtbanken die het dichtst bij de maatschappelijke zetel van de Verkoper zijn gelegen, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke andere bevoegde Rechtbank.

16.2 Art. 16.1 werkt ten gunste van de Verkoper en dienovereenkomstig heeft de Verkoper het recht, naar eigen goeddunken, afstand te doen van de exclusieve bevoegdheid die in Art. 16.1, en derhalve een vordering in te stellen tegen de Koper in zijn woonplaats en voor elke andere bevoegde rechtbank of rechtbanken.