Disclaimer

Disclaimer

 

Doel van de ORANGEPARTS Website

Deze site heeft tot doel Internetgebruikers informatie te verstrekken over de diensten die beschikbaar zijn op ORANGEPARTS. De site is uitsluitend bedoeld voor raadpleging en maakt het niet mogelijk transacties van welke aard dan ook te verrichten. De op deze site verstrekte informatie mag niet worden opgevat als een aanbod van diensten, een aanbeveling, een contract of een deel daarvan.

 

Gebruik van de ORANGEPARTS Website

De volledige inhoud van deze ORANGEPARTS Website is onderhevig aan auteursrecht met alle rechten voorbehouden. U mag individuele pagina's en/of secties van de ORANGEPARTS Website downloaden of afdrukken, op voorwaarde dat u geen auteursrecht- of andere eigendomsvermeldingen verwijdert. Het downloaden of anderszins kopiëren van de ORANGEPARTS Website draagt geen eigendomsrecht op software of materiaal op u over. U mag de ORANGEPARTS Website niet reproduceren (geheel of gedeeltelijk), overdragen (via elektronische weg of anderszins), wijzigen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ORANGEPARTS.

 

Geen vertrouwen

Hoewel ORANGEPARTS redelijke inspanningen levert om informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, verklaart ORANGEPARTS niet dat de informatie of meningen op de website ORANGEPARTS nauwkeurig, betrouwbaar of volledig zijn. ORANGEPARTS wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de gegevens (artikelen, rapporten, nieuws, enz.) en alle algemene informatie die op de pagina's van deze site wordt gepubliceerd, evenals voor het gebruik dat derden ervan maken. ORANGEPARTS wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten of weglatingen op deze site. De inhoud van de site mag niet als volledig worden beschouwd; de inhoud is bijgevolg vatbaar voor verificatie of het zoeken naar bijkomende informatie. De informatie en meningen op de ORANGEPARTS Website worden door ORANGEPARTS uitsluitend voor persoonlijk gebruik en informatieve doeleinden verstrekt - zonder enige garantie van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet - en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niets op de ORANGEPARTS Website vormt enige vorm van advies. U dient relevant en specifiek professioneel advies in te winnen alvorens een beslissing te nemen.

 

Beperking van aansprakelijkheid

ORANGEPARTS wijst alle verantwoordelijkheid af voor verlies, schade, wijziging, enz. (zonder beperking) aan bestanden van internetgebruikers veroorzaakt door virussen die worden overgedragen op het moment van verbinding met of tijdens het raadplegen van de ORANGEPARTS Website. In geen geval, inclusief (zonder beperking) nalatigheid, zal ORANGEPARTS aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief (zonder beperking) enige directe, speciale indirecte of gevolgschade, zelfs indien uitdrukkelijk geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, voortvloeiend uit of in verband met de toegang tot, het gebruik van, de prestaties van, het surfen op of het linken naar andere sites vanaf de ORANGEPARTS Website.

 

Gekoppelde websites

Wanneer u bepaalde links op de ORANGEPARTS Website opent, kan het zijn dat u de ORANGEPARTS Website verlaat. ORANGEPARTS heeft geen van de websites die gelinkt zijn aan de ORANGEPARTS Website gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de producten, diensten of andere items die via dergelijke websites worden aangeboden. ORANGEPARTS wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele schade af.